POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO – BARANJSKA
Trg Lavoslava Ružičke 1, 31 000 Osijek, tel.: +385 31 237 111 
osječko-baranjska uprava > Vijesti > Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme

Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme

Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme
10. svibanj 2018. -

 

 

 

 

 

                REPUBLIKA HRVATSKA

    MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA

 

Broj: 511-07-14-131/17-2018.

Osijek, 09.05.2018. godine

 

            Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 770/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 4. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 112/17 i 12/18), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva uprave, Klasa: 112-02/18-011242, Urbroj: 515-03-01-02/1-18-5 od 16. ožujka 2018. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osječko-baranjska, objavljuje

 

O G L A S

 

za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

u Policijsku upravu osječko-baranjsku

Služba materijalno-financijskih poslova, Odjel uslužnih poslova

1. djelatnik na tekućem održavanju – domar - mjesto rada Dalj - 1 izvršitelj

Stručni uvjet:

- srednja strukovna škola

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.    

Na oglas se mogu javiti punoljetne osobe oba spola.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju dva mjeseca. U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa). Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave osječko-baranjske www.osjecko-baranjska.policija.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,

2. presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi,

3. dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju ta prava.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi za oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen/a i dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Postupak po oglasu provodi Komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).

Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na web stranici Policijske uprave osječko-baranjske www.osjecko-baranjska.policija.hr najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor.

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.

Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web stranici Policijske uprave osječko-baranjske www.osjecko-baranjska.policija.hr istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od namjere zasnivanja radnog odnosa.

Odluka o izboru kandidata/kinje dostavlja se javnom objavom na web stranici Policijske uprave osječko-baranjske www.osjecko-baranjska.policija.hr a dostava svim kandidatima/kinjama se smatra izvršenom osmoga dana od dana javne objave. Protiv odluke o izboru kandidata/kinja, kandidat/kinja u postupku ima pravo prigovora ministru unutarnjih poslova u roku od osam dana od dana dostave odluke.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave web stranici Policijske uprave osječko-baranjske www.osjecko-baranjska.policija.hr. na adresu:

POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

31000 OSIJEK, Trg Lavoslava Ružičke 1

s naznakom “za oglas”

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

 

                                                                                        Policijska uprava osječko-baranjskaVijesti za aktualni mjesec:


21.9.2018.Ministar Božinović u Belom Manastiru potpisao sporazume za poboljšanja radnih uvjeta policijskih službenika
21.9.2018.Policijska uprava provodit će pojačane mjere
21.9.2018.Provalio u skladište
21.9.2018.Prometne nesreće u protekla 24 sata
20.9.2018.Provedene pojačane mjere
20.9.2018.Teška krađa provaljivanjem
20.9.2018.Krađa
20.9.2018.Prometne nesreće u protekla 24 sata
19.9.2018.Poštujte naše znakove
19.9.2018.Krađe
19.9.2018.Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari
19.9.2018.Nesreća na radu
19.9.2018.Pronašao ručnu bombu
19.9.2018.Prometne nesreće u protekla 24 sata
18.9.2018.Požar na radnom stroju
18.9.2018.Pronašli raketu i granatu
18.9.2018.Policija razotkrila počinitelja
18.9.2018.Prometne nesreće u protekla 24 sata i najava pojačanih mjera
17.9.2018.Obilježena obljetnica pogibije policijskog službenika
17.9.2018.Rezultati pojačanih mjera u prometu tijekom vikenda


str.: 1 od 4. Ukupno: 79 zapisa.