POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO – BARANJSKA
Trg Lavoslava Ružičke 1, 31 000 Osijek, tel.: +385 31 237 111 
osječko-baranjska uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
30. srpanj 2015. -

 

 

 

 

 

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 49/2012-pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012), Dopuni Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu klasa: 112-01/15-01/3, urbroj: 515-04-01-02/4-15-84 od 07. svibnja 2015. Godine (Narodne novine, br. 52/2015), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osječko-baranjska raspisuje

 

   J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. ODJEL PRAVNIH POSLOVA

stručni savjetnik – psiholog, 1 izvršitelj

STRUČNI UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje humanističkih znanosti
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
 • položen državni stručni ispit

 

2. ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE

stručni savjetnik za skrb, 1 izvršitelj

STRUČNI UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih znanosti
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
 • položen državni stručni ispit

 

3. ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE

upravni referent za prijavništvo i osobne isprave,  1 izvršitelj

STRUČNI UVJETI:

 • završena srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
 • položen državni stručni ispit

 

4. POLICIJSKA POSTAJA ČEPIN

stručni referent za poslove prekršajnog postupka, 1 izvršitelj

STRUČNI UVJETI:

 • završena srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
 • položen državni stručni ispit

 

5. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE BELI MANASTIR

administrativni tajnik,  mjesto rada Granični prijelaz Duboševica - 1 izvršitelj

STRUČNI UVJETI:

 • završena srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
 • položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti i kandidat/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, s obvezom da isti polože u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, ukoliko budu ocijenjeni ocjenom “zadovoljava”.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013, 33/2013 i 148/2013), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi za javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje kandidata/kinja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervjua).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu za javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web stranici www.osjecko-baranjska.policija.hr bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se naweb-stranici Policijske uprave osječko-baranjske www.osjecko-baranjska.policija.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1.  životopis,

2.  diploma/svjedodžba ,

3. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

4.  za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

5.  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

6.  isprava o položenom državnom stručnom ispitu,

7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama” na adresu:

  

POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

31000 OSIJEK, Trg Lavoslava Ružičke 1

s naznakom “ZA JAVNI NATJEČAJ”

 

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o prijamu u državnu  službu izabranog kandidata/kinje.Vijesti za aktualni mjesec:


20.2.2018.Zimski uvjeti na cestama
20.2.2018.Probušio pneumatike
20.2.2018.Razotkriveni počinitelji kaznenih djela
20.2.2018.Prometne nesreće u protekla 24 sata
19.2.2018.Pojačane aktivnosti u prometu tijekom vikenda
19.2.2018.Neovlaštena proizvodnja i promet drogama
19.2.2018.Provalili u osnovnu školu i prodavaonicu
19.2.2018.Požar u vikendici
19.2.2018.Razotkriveni počinitelji kaznenog djela
19.2.2018.Prometne nesreće na području pu osječko – baranjske
16.2.2018.Predstava „Majstori“ u osnovnim školama u Bilju i Kneževim Vinogradima
16.2.2018.Pojačane mjere u nadzoru cestovnog prometa od utorka do četvrtka
16.2.2018.Rezultati pojačanih mjera u prometu
16.2.2018.Zbog prebrze vožnje dobio kaznu
16.2.2018.Razotkriveni počinitelji kaznenih djela
16.2.2018.Prometne nesreće u protekla 24 sata
15.2.2018.Obavijest građanima: nogometna utakmica
15.2.2018.Radni sastanak s predstavnicima lovačkih društava s područja Baranje te predstavnicima Općine Erdut i lovačkim društvima s područja Erduta
15.2.2018.Prometne nesreće u protekla 24 sata
14.2.2018.„Živim život bez nasilja“ – glazbeno – plesni program „Milijarda ustaje“


str.: 1 od 4. Ukupno: 73 zapisa.